Skip to content
Telah dilihat : 1024 kali

Moto,Objektif & Fungsi

 

Moto Jabatan: "Perancangan Kearah Pembangunan Mampan"

 

Matlamat

Perancangan Terkehadapan Berteraskan Prinsip Pembangunan Mampan, Mesra Alam, Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dan Penglibatan Awam Dalam Proses Membuat Keputusan.

 

Falsafah

Mewujudkan bandar maju, makmur, indah, sejahtera, selesa dan selamat untuk didiami.

 

Objektif

  • Menyediakan Perancangan Gunatanah Jangka Panjang Yang Komprehensif
  • Perancangan Pembangunan Mampan Melalui Pemakaian dan Penguatkuasaan Akta Perancangan Bandar & Desa 1976 (Akta 172), Garis Panduan dan Piawaian Perancangan
  • Menggunakan Pendekatan Perundingan dan Penyertaaan Awam Dalam Proses Perancangan dan Pembangunan
  • Mewujudkan kolaborasi dengan Pelbagai Stakeholder Untuk Berkongsi Amalan Baik
  • meningkatkan Hasil Melalui Pembangunan Kawasan, Kutipan Fee, Sewaan dan Kompaun

 

Fungsi Bahagian

Bahagian Kawalan Pembangunan

Bertanggungjawab memastikan perancangan gunatanah dan pembangunan fizikal di Petaling Jaya dilaksanakan dengan sempurna dan seimbang meliputi aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar melalui pemakaian dan penguatkuasaan Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172) dan Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Akta 133).

 

Bahagian Rancangan Pemajuan

Bertanggungjawab menyediakan dan mengawasi rancangan pemajuan seperti Rancangan Struktur (RS), Rancangan Tempatan (RT) dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) bertujuan mempertingkatkan mutu persekitaran dan rekabentuk bandar di Petaling Jaya termasuklah menjalankan penyelidikan berhubung isu-isu polisi perancangan dan pembangunan semasa.

 

Bahagian Penguatkuasaan Perancangan

Bahagian ini bertanggungjawab menyediakan dan melaksanakan pelan-pelan tindakan berkaitan penyelesaian masalah setinggan, penjaja tanpa lesen dan kilang haram selaras dengan Dasar Selangor Negeri Maju 2005. Selain itu, bahagian ini turut bertanggungjawab melaksanakan program-program khas seperti Program Pewartaan Kawasan Lapang.

 

Bahagian Sistem Maklumat Perancangan & Pengurusan

Bertanggungjawab menyedia dan menguruskan maklumat-maklumat berkaitan perancangan dan pembangunan di Petaling Jaya melalui perlaksanaan Projek PJGIS (Petaling Jaya Geographical Information System) dan penerbitan laporan, buletin, dan risalah untuk kegunaan dan rujukan jabatan-jabatan Majlis, agensi luar dan orang perseorangan. Melaksanakan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar Petaling Jaya.

 

Bahagian Pembangunan Mampan

Unit Local Agenda 21 pj

Unit ini bertanggungjawab untuk menyelaras, melaksana, memantau dan menilai pelaksanaan Local Agenda 21 Petaling Jaya melalui program-program kesedaran, publisiti dan latihan bagi melahirkan komuniti dan pembangunan Petaling Jaya yang mampan. Bahagian ini juga bertindak sebagai urusetia Jawatankuasa Local Agenda 21 Petaling Jaya.

Unit Bandar Selamat

Unit ini bertanggungjawab melaksanakan Program Bandar Selamat berdasarkan kepada 23 langkah pencegahan jenayah yang telah digariskan. Unit ini juga bertindak sebagai merangka pelan tindakan, memberi penerangan, informasi dan perkembangan semasa berkaitan program yang telah dilaksanakan.

 

Bahagian Pembangunan Bisnis

Bertanggungjawab Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pembangunan Perniagaan Kecil dan Sederhana serta melaporkan status kepada Jawatankuasa Pembangunan Mampan. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pembangunan Perhubungan Antarabangsa dan membuat pelaporan status kepada Jawatankuasa Pembangunan Mampan. Mewujudkan hubungan serta usahasama secara rasmi dan mempromosikan bandaraya Petaling Jaya ke peringkat bandaraya-bandaraya antarabangsa melalui inisiatif Sister City dan Friendly City

 

Bahagian Pentadbiran

Bahagian ini bertanggungjawab menguruskan hal ehwal pentadbiran dan personal kakitangan jabatan.